Organisatie

De wedstrijden op deze site worden georganiseerd door Bisnode België nv / sa, Researchdreef 65, 1070 Anderlecht en lopen totdat het aftellen op elke eerste pagina van een wedstrijd voorbij is.

Tenzij anders aangegeven is de gemiddelde wedstrijdduur twee weken volgend op de publicatie van de wedstrijd op de site. Deze wedstrijden omvatten geen enkele aankoopverplichting.

 

Prijzen

De wedstrijden omvatten prijzen zoals vermeld in de “win” sectie op elke eerste pagina van elke wedstrijd. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

Er kan slechts één prijs per gezin gewonnen worden (personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn).

 

Deelname

Aan de wedstrijden kunnen enkel personen deelnemen die zich op de website van Permesso hebben ingeschreven en die in België wonen.

Enkel individuele deelnames zullen in aanmerking worden genomen.
Per deelnemer zal slechts één deelname in aanmerking worden genomen (indien meerdere deelnames per deelnemer zal slechts de laatste deelname in aanmerking worden genomen).

Deelname aan de wedstrijd kan enkel online gebeuren en op volgende wijze :
De deelnemer beantwoordt de wedstrijdvragen die zich op de website van Permesso bevinden of in een e-mail die hem door Permesso wordt toegestuurd. De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van het e-mail adres. Elk verkeerd of onvolledig e-mail adres zal als niet geldig worden beschouwd.

 

Bepaling van de winnaar – Prijs

De winnaars zijn diegenen die correct op de vragen hebben geantwoord en wiens antwoord op de schiftingsvraag het dichtst het juiste antwoord benadert. Voor wat betreft de schiftingsvraag heeft het dichtste cijfer hoger dan het correcte antwoord voorrang op het dichtste cijfer lager dan het correcte antwoord. In geval van ex-aequo voor de schiftingsvraag, is de winnaar degene die als eerste de wedstrijd heeft voltooid.

De elektronische registratie van de antwoorden geldt voor de toekenning van de prijs.

De winnaars worden persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres opgegeven bij hun inschrijving op de website www.permesso.be en zullen hun prijs ontvangen op het postaal adres opgegeven bij de inschrijving. De winnaars worden verwittigd ten laatste 30 dagen na afsluiten van de wedstrijd.

 

Privacy

De naam, voornaam en adres van de winnaars worden doorgegeven aan de organisator van de wedstrijd met het doel hen hun prijs te kunnen toekennen.

Het geheel van de gegevens (inbegrepen deze betreffende het profiel) wordt ook in het bestand van Permesso geregistreerd. Deelnemers die meer inlichtingen wensen over de privacy policy van Permesso, klik hier.

 

Aansprakelijkheid

Noch de organisator noch Permesso kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen bij de deelnemer of de provider die een laattijdige deelname of het verlies van gegevens van de deelnemer tot gevolg zouden hebben.

Noch de organisator noch Permesso kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de prijs.

Meer algemeen kunnen noch de organisator noch Permesso verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs.

 

Geschillen

Door deelname aan wedstrijden aanvaardt de deelnemer alle bepalingen van het reglement, evenals elke toekomstige beslissing die de organisator zou moeten nemen.

Betreffende de vragen en antwoorden van wedstrijden zal geen enkele betwisting worden aanvaard. Over wedstrijden wordt geen enkele schriftelijke of telefonische communicatie gevoerd behalve de communicatie naar de winnaar toe.

De organisator behoudt zich het recht voor om bij vermoeden van fraude de betrokken deelnemer onmiddellijk uit te sluiten.

Druk-, spel-, zet- of andere gelijkaardige fouten kunnen niet ingeroepen worden als reden voor schadevergoeding of voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

Niet voorziene gevallen zullen door de organisator behandeld worden waarbij de beslissing van de organisator bindend zal zijn.

 

Varia

De organisator behoudt zich het recht voor onderhavig reglement te wijzigen of een wedstrijd te annuleren in geval van overmacht of van elke andere gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de organisator.

Deelnemers gaan ermee akkoord dat de organisator de lijst van de winnaars (naam en postcode en eventueel ook foto) kan publiceren voor reclame-doeleinden.